Gestió del temps i Productivitat

La mesura de processos productius com a eina de millora   

La mesura de processos productius és una eina clau per a l’èxit de qualsevol empresa. Permet oferir un preu competitiu als clients, millorar els marges i aconseguir alts estàndards de qualitat.

Actualment l’èxit competitiu està vinculat a l’habilitat de l’empresa o negoci per explotar els seus actius intangibles. Aquesta situació, de transformacions constants de l’ambient de negoci fa necessari que les empreses, per mantenir i incrementar la seva participació de mercat en aquestes condicions, han de tenir clar la forma de com analitzar i avaluar els processos del seu negoci, és a dir han de tenir clar el seu sistema de mesurament d’acompliment. 

Si no es mesura el que es fa, no es pot controlar i si no es pot controlar, no es pot dirigir i si no es pot dirigir no es pot millorar. 

És rendible fer un mesurament de processos? 

Per realitzar un mesurament dels processos és important tenir un objectiu, saber per a què estem mesurant i què volem aconseguir amb la mesura. Moltes organitzacions gasten diners a realitzar processos de mesura dels seus processos però al final no es realitza cap variació perquè hi ha una resistència al canvi tant en la gerència, comandaments mitjans i treballadors. Aquelles empreses que tenen la necessitat de mesurar els processos és a causa que tenen una cultura corporativa enfocada al canvi. 

Si no es mesura el que es fa, no es pot controlar. Click To Tweet

 Quins processos són susceptibles de mesura? 

En una empresa es pot realitzar la mesura de tot o gairebé tot. Normalment, la mesura està centrat en la productivitat, l’atenció al client o les finances. No obstant això, hi ha especialistes que assenyalen que la mesura dels processos d’una empresa es poden dividir en dues: 

Processos relacionats al client (operatius): En aquest ítem estan inclosos la fabricació de productes i totes les seves etapes, els serveis que s’ofereixen al client, vendes, atenció, distribució, màrqueting i publicitat, entre uns altres. 

Processos d’administració (suport): són tots els processos que fan possible el funcionament de l’empresa. Aquí es pot mesurar totes les àrees administratives de l’empresa com poden ser recursos humans, magatzems, la comptabilitat, entre uns altres. 

Qui ha de fer la mesura de processos? 

En funció de la mesura de l’empresa es pot crear una oficina de gestió d’acompliment (Controller) o generar una cultura de control de gestió a tots els responsables d’àrea. Si no disposem els recursos necessaris per a això, es pot valorar l’opció de contractar un consultor extern en la gestió de negocis que tingui la capacitat de poder fer les mesures de totes les àrees i aspectes del negoci. 

És molt important que l’expert o l’oficina encarregada de realitzar les mesures pugui no només  lliurar-nos nombres i dades. Ells tenen l’obligació d’assessorar a l’empresa i traduir les dades que estan lliurant a un pla d’acció concret. 

Què es fa amb la informació de les mesures? 

Amb la informació que s’obtingui de les mesures s’ha de construir una sèrie d’indicadors que serviran com a base per poder tenir informació històrica de com ha anat evolucionant o involucionat la productivitat a les diferents àrees de l’empresa. 

Amb aquesta informació s’han de prendre les decisions necessàries per realitzar un canvi dins de l’empresa i desenvolupar plans o estratègies per aconseguir els objectius de l’organització. Així aconseguir la millora contínua de tots els processos interns de l’empresa.