Gestió empresarial

El mètode SMED  i la seva importància en la gestió empresarial. 

En gestió de la producció, el metode SMED és l’acrònim de Single-Minute Exchange of Die: canvi d’eina en un sol dígit de minuts. Aquest concepte introdueix la idea que en general qualsevol canvi de màquina o inicialització de procés hauria de durar no més de 10 minuts, d’aquí la frase single minute. 

Perquè serveix SMED? 

L’objectiu del SMED és disminuir el temps emprat en el canvi de l’utillatge necessari per passar de produir un tipus de producte a un altre amb diferents dimensions. Sempre que es fa un canvi de sèrie de producció es realitza amb la màquina parada, per tant no s’està aportant cap tipus de valor al producte, sinó que el temps d’espera és pur desaprofitament. 

 Obtenint avantatges competitius tals com minimitzar el temps de preparació, reduir la grandària d’inventari o maximitzar la capacitat i flexibilitat productiva al poder produir. Ja que en un temps molt menor, es produiran diversos models en una mateixa línia de producció. La qual cosa es tradueix no només en reducció de costos, sinó també en el procés de ser més àgils i flexibles als canvis de demanda. 

 El procés SMED es divideix en quatre etapes: 

 1.  Estudi de l’operació de canvi, ja que el que no es coneix, no es pot millorar. És una fase de coneixement i observació. 
 2. Separar les tasques internes i externes. Entenent-se com a internes les operacions que s’han de realitzar amb la màquina parada i externes les que es poden realitzar mentre la màquina està operativa. 
 3. Convertir les tasques internes en externes. Sent aquest punt el més complex del procés i el que requereix una anàlisi profunda per part de l’equip de desenvolupament. Totes aquelles tasques que puc fer abans de parar la màquina o en paral·lel reduiran directament el temps de parada. 
 4. Perfeccionar el procés de tasques. 

Generalment l’aplicació d’aquesta “metodologia” va lligada a l’objectiu de reduir els estocs i millorar el lead-time. En disminuir el temps necessari per realitzar un canvi de model, millora la nostra capacitat de realitzar més canvis de model, fabricant lots més petits i planificant en conseqüència un termini de lliurament i un emmagatzematge menors. 

Però el SMED és una mica més, és una eina per optimitzar processos, i encara que habitualment ha estat utilitzada per reduir el temps de canvi d’utillatge, també pot utilitzar-se, amb petites modificacions, per millorar qualsevol operació que es realitzi en el procés. 

Les organitzacions s'obliden que també poden optimitzar-se els temps no productius Click To Tweet

Les organitzacions dediquen molts recursos a optimitzar el temps peça, oblidant-se que també poden optimitzar-se els temps no productius: canvis d’utillatge, reparació d’avaries, manteniments preventius, inspeccions… No obstant això, tot canvi és un malabaratament i, per tant, ha d’eliminar-se. Com és lògic el temps de canvi incrementa el cost del producte. 

 Quins beneficis proporciona l’eina SMED? 

La llista de beneficis és àmplia, però la podem resumir en la següent llista: 

 • reduir temps de canvi. 
 • incrementar la disponibilitat de maquina 
 • possibilitar la fabricació de lots petits, sense encarir el producte 
 • reduir estocs i facilitar el control d’inventari 
 • incrementar l’espai disponible 
 • disminuir els desplaçaments, manipulacions, etc 
 • reduir el temps de resposta 
 • disminuir obsolescències, defectuós en operacions auxiliars, etc. 
 • incrementar el compromís de la persona amb el seu treball. 
 • fomentar la posada en comú dels coneixements dels implicats. 
 • utilitzar la creativitat de les persones. 

En resum, flexibilitzar el sistema productiu, optimitzar els recursos disponibles i millorar la cultura industrial, és a dir, ser mes competitius.