Gestió empresarial

Els indicadors de gestió. Què són i perquè serveixen. 

Indicadors de gestió. Un vell aforisme del control organitzacional estableix que “… allò que no es pot mesurar, no es pot controlar …”. En altres paraules, si el responsable de la gestió d’un procés (operatiu, de suport o estratègic) en una empresa no pot mesurar aquells aspectes que considera rellevants per controlar la productivitat, ha de renunciar a la possibilitat d’exercir un control totalment objectiu. Si l’acompliment del procés en aquests aspectes és adequat serà més a conseqüència de l’atzar o d’una gran experiència, que a causa d’una gestió conscient del responsable. Això porta a la necessitat de mesurar quan es desitja exercir un control de gestió real dels processos. Però, què és un indicador? Què ha de mesurar-se? Perquè ha de fer-se el mesurament? Aquestes són preguntes generals i fonamentals sobre aquest tema que es respondran a continuació. 

Què són els indicadors de gestió? 

Es coneix com a indicadors de gestió a aquelles dades que reflecteixen quins van ser les conseqüències d’accions preses en el passat en el marc d’una organització. La idea és que aquests indicadors assentin les bases per a accions a prendre en el present i en el futur.

Per tot això, podem deixar constància que els indicadors de gestió són fonamentals perquè l’empresa prengui decisions en pro del seu present i el seu futur, perquè es conegui l’eficiència real que té aquella, perquè es descobreixin els punts febles i forts de l’empresa.
És important que els indicadors de gestió reflecteixin dades amb veracitat i fiables, ja que l’anàlisi de la situació, d’una altra manera, no serà correcte. D’altra banda, si els indicadors són ambigus, la interpretació serà complicada. 

A més d’aquestes característiques, s’estableix que és fonamental que tot indicador de gestió que es vagi a utilitzar per veure l’èxit o fracàs d’una entitat compti amb aquestes altres propietats: 

 • Que estigui definit. 
 • Que es pugui comparar amb altres valors, tant de la mateixa empresa com en relació a altres entitats. 
 • Que sigui rellevant. 
 • Que es pugui fer servir de manera senzilla. 
 • Que també es pugui entendre de manera fàcil. 
 • Que no calgui haver de realitzar grans inversions en costos per poder obtenir-ho. 

El que permet un indicador de gestió és determinar si un projecte o una organització estan sent reeixits o si estan complint amb els objectius. El líder de l’organització és qui sol establir els indicadors de gestió, que són utilitzats de manera freqüent per avaluar acompliment i resultats. I és aquí quan aquest ha de dir la següent qüestió…però l’ideal seria que cada responsable d’àrea juntament amb el màxim responsable de l’organització decideixin quins són els indicadors clau.

 Què mesurar? 

Els indicadors constitueixen la base per a l’observació del sistema de control de gestió d’un sistema organitzacional. Existeixen diferents maneres de mesurar la gestió d’un procés. No obstant això, aquí es tindran en compte principalment tres dimensions que sorgeixen de respondre a tres preguntes associades amb el procés de transformació característic: 

Què es va fer? 

Indicadors que mesuren el compliment de metes de la transformació, és a dir, indiquen què va fer el procés (en un període donat) es denominen indicadors d’eficàcia. Per exemple, numero de visites, numero de producte acabat, etc. 

Com es va fer? 

Indicadors que mesuren com s’aprofiten els recursos del procés per dur a terme la seva transformació, és a dir, que s’enfoquen en com es realitza la transformació, es denominen indicadors d’eficiència. Per exemple, èxit de les visites, productivitat, etc. 

Para què es va fer? 

Indicadors que mesuren el compliment del propòsit del procés, és a dir, per a què es duu a terme la transformació, es denominen indicadors d’efectivitat. Per exemple: Nivell de servei, Nº Incidències, etc. 

Per a què mesurar? 

Podria dir-se que l’objectiu dels sistemes de mesurament és aportar a l’empresa un camí correcte perquè aquesta aconsegueixi complir amb les metes establertes. 

Si no es mesura el que es fa, no es pot controlar i si no es pot controlar, no es pot dirigir i si no es pot dirigir no es pot millorar. Click To Tweet

Tot sistema de mesurament ha de satisfer els següents objectius: 

 • Comunicar l’estratègia. 
 • Comunicar les metes. 
 • Identificar problemes i oportunitats. 
 • Diagnosticar problemes. 
 • Entendre processos. 
 • Definir responsabilitats. 
 • Millorar el control de l’empresa. 
 • Identificar iniciatives i accions necessàries. 
 • Mesurar comportaments. 
 • Facilitar la delegació en les persones. 
 • Integrar la compensació amb l’actuació. 

La raó de ser d’un sistema de mesurament és llavors: Comunicar, Entendre , Orientar i Compensar l’execució de les estratègies, accions i resultats de l’empresa. 

Per finalitzar… 

Imaginem-nos una carrera entre dos vehicles que disposin de les mateixes característiques mecàniques; En un d’ells, l’indicador de velocitat, el comptador de revolucions i diversos indicadors estan desajustats i el volant no sempre respon perfectament als impulsos que s’apliquen, mentre que l’altre funciona a la perfecció i els seus instruments estan completament calibrats quin dels dos guanyarà la carrera?, segurament la carrera no es decidirà fins a arribar a la meta, la qualitat del conductor pot obrar miracles, peròquin dels dos vehicles preferiria conduir?