Gestió empresarial

 La importància del control de l’aprovisionament

Tot sistema productiu, per assegurar-se el seu funcionament, necessita obtenir de l’exterior una sèrie de productes i materials a partir dels quals es realitzaran els processos de transformació. La funció de l’aprovisionament és l’encarregada de subministrar aquests recursos i adquireix una importància fonamental en l’acompliment d’una organització, condicionant els costos productius, la capacitat de resposta al consumidor i la inversió en inventari. 

 Atès que els materials representen un percentatge elevat del cost dels articles finals en gairebé tot tipus de manufactura, no és d’estranyar la rellevància que ha tingut i té en l’actualitat la gestió d’aprovisionament. És aquest un dels motius pels quals l’administració de la cadena de subministrament (SCM) s’ha convertit en un arma competitiva clau per a les empreses. 

 La gestió del flux d’entrada de materials té a més una influència directa en les activitats d’una empresa; per exemple, els retards en la sol·licitud de comandes o en el lliurament dels proveïdors afecten la continuïtat del flux de béns i serveis, augmentant no només els costos per temps improductius, sinó també els terminis de lliurament als clients. 

 Així mateix, si no es compleixen les especificacions requerides de quantitats, dimensions i/o qualitat de les compres sol·licitades, s’incidirà en majors costos per devolucions, reprocessos o desaprofitaments, repercutint negativament en el preu final de l’article i en nivell de servei al client. De la mateixa forma, el mantenir alts nivells d’inventaris implica suportar alts costos de manteniment, incórrer en costos d’oportunitat i assumir riscos de trencaments, robatoris o obsolescència. 

La gestió d'aprovisionament o planificació de l'aprovisionament és un àrea molt poc atesa en moltes organitzacions Click To Tweet

 La gestió d’aprovisionament o planificació de l’aprovisionament és un àrea molt poc atesa en moltes organitzacions i per tant presenta un gran potencial de millora. Moltes companyies que han comprès el valor estratègic de l’aprovisionament no només han reestructurat aquesta funció, sinó que han començat a replantejar-se les formes tradicionals de les compres i la seva relació amb els proveïdors, donant lloc a una visió més integradora de la cadena de proveïment. Hi ha moltes organitzacions que confonen l’aprovisionament amb les compres, i estratègicament i operativament són dues funcions totalment diferents que s’han de separar (dedicarem un article a parlar d’aquest tema). 

 A l’àrea d’aprovisionament el responsable ha de ser l’encarregat de planificació i del control dels materials, així com de la programació de la producció o de la recerca dels materials i de la programació de les compres, del tràfic d’entrada i sortida dels magatzems, i de l’eliminació dels desaprofitaments, la ferralla o els residus sobrants, de manera que permeti el funcionament de l’empresa, d’acord als objectius traçats. L’objectiu del Planificador és donar el millor Nivell de Servei al Client.  

 Per tant, està clar que l’àrea d’aprovisionament de qualsevol empresa juga un rol important, i que, sobretot, influeix de manera rellevant en els costos de la mateixa i per tant en els preus també, la qual cosa, al seu torn, repercuteix en la capacitat de mantenir-se al mercat i competir. L’èxit d’una empresa, creada per oferir productes al mercat, depèn en gran manera que pugui aconseguir una combinació raonable de la quantitat, la qualitat, l’oportunitat i el cost dels béns o serveis que produeix.