Gestió empresarial

La reenginyeria de processos:  La necessitat de la PIME d’avui 

La reenginyeria de processos és clau per el desenvolupament d’una empresa. Els processos constitueixen per a moltes empreses la base de la seva gestió estratègica. Això es degut a la flexibilitat que ofereix aquest tipus d’organització i de gestió per processos per adaptar-se als freqüents canvis d’entorn i de mercat. Aquesta capacitat d’adaptació al mercat o als clients fa que els models de gestió centrin la seva atenció en els processos, com la palanca més potent per actuar sobre els resultats de forma efectiva i sostinguda al llarg del temps. Es disposa en aquests moments de nombroses tècniques, tant per actuar sobre els processos, com per emprar els processos dins de la política i l’estratègia de l’empresa. 

Entre les tècniques per adaptar processos individuals o grups relacionats d’ells a les necessitats canviants de l’empresa destaca pel seu ús estès, amb bastant èxit, la Reenginyeria, quan la situació requereix un salt dràstic o una orientació completament nova. 

Aquestes tècnica és més necessària que mai per afinar el rendiment dels processos, quan aquests constitueixen un element fonamental en la gestió integrada de l’empresa, de manera que tota decisió política o estratègica d’aquesta es desplega i executa per mitjà de la xarxa de processos, que conformen les seves activitats. 

La reenginyeria de processos suposa un canvi radical en la forma d'operar de l'empresa. Click To Tweet

La reenginyeria de processos suposa un canvi radical en la forma d’operar de l’empresa. Es pot definir com «la reconsideració fonamental i el redisseny radical dels processos de l’empresa per aconseguir millores espectaculars en mesures crítiques, actuals, de resultats o rendiment, com poden ser els costos, la qualitat, el servei i la rapidesa» (Mike Hammer). 

Implica normalment enfrontar-se als canvis per adoptar amb la ment neta de la història passada; es recomana pensar en la situació a la qual aspirem para, a partir d’aquí, idear i dissenyar els mitjans necessaris, sense sentir-se lligats per «el que estem fent», que suposarà una càrrega a les noves idees. 

La reenginyeria o millora de processos, quan té èxit, produeix un salt qualitatiu equivalent a diversos anys de progrés continu i, de vegades, va més enllà del que s’aconseguiria amb els mètodes de millora progressiva. Això implica riscos, que han d’estar compensats pels beneficis a obtenir, per la qual cosa és obligatori que els projectes de reenginyeria (com tots els projectes de canvi per a la gestió d’empresa, d’altra banda) estiguin impulsats pels requisits del mercat, dels clients, que ja no es conformen amb les característiques similars que els ofereix el ventall de competidors, sense iniciatives atractives. Això requereix un col·lectiu de clients disposats a compartir per la seva banda un nivell de risc amb el proveïdor, qui ha de ser conscient que l’aplicació de mètodes nous provocarà, com apunten diversos autors, un canvi en les normes i en les conductes, que acabarà per modificar les actituds, els valors i la cultura de l’empresa. 

Per reduir el risc al mínim, és recomanable prendre certes precaucions, sobretot a l’inici. Aquestes poden ser: 

  • Explorar a fons el que demanden els clients i les recompenses que ofereix el mercat. 
  • Explicar àmpliament què es va a intentar i què es pretén amb això. 
  • Formar i mentalitzar al grup al que s’encarregarà del projecte en les tècniques més compromeses (treball en equip, anàlisi de gestió per processos, desplegament dels canvis). 
  • Explicar al grup de projecte el resultat final que es desitja (en termes no restrictius) i deixar que voli. 
  • Col·laborar amb el grup de projecte, durant les fases d’innovació d’idees i d’elaboració de les mateixes, per guanyar temps i vendre les seves idees a la resta de l’empresa. 

D’aquesta manera, la implantació dels canvis serà més suau, ja que les idees i els programes s’hauran anat coneixent i discutint durant el període de desenvolupament del projecte de reenginyeria.