Gestió empresarial

L’ estructura Organitzativa 

L’ estructura organitzativa és una disposició intencional de rols, en la qual cada persona assumeix un paper que s’espera que compleixi amb el major rendiment possible. La finalitat d’una estructura organitzativa és establir un sistema de papers que han de desenvolupar els membres d’una entitat per treballar junts de forma òptima i que s’aconsegueixin les metes fixades a la planificació i la millora de processos. 

L’estructura organitzacional és fonamental en totes les empreses, defineix moltes característiques de com es va a organitzar, té la funció principal d’establir autoritat, jerarquia, cadena de comandament, organigrames i departamentalitzacions, entre unes altres. 

Les organitzacions han de comptar amb una estructura organitzacional d’acord a totes les activitats o tasques que pretenen realitzar, mitjançant una correcta estructura que li permeti establir les seves funcions, i departaments amb la finalitat de produir els seus serveis o productes, mitjançant un ordre i un adequat control per aconseguir les seves metes i objectius. 

Les organitzacions han de comptar amb una estructura organitzacional d'acord a totes les activitats o tasques que pretenen realitzar Click To Tweet

 A partir d’aquí podem optar per diferents tipus d’organitzacions: 

 Estructura en línia 

És l’estructura clàssica que representa la jerarquia d’una empresa. En ella es recullen les relacions de subordinació i es manté el principi d’unitat de comandament: cada persona rep ordres d’un únic superior, situat per damunt en la jerarquia. 

L’organigrama corresponent a l’estructura en línia només consta de línies verticals, sense cap línia horitzontal. No obstant això, dins d’aquesta estructura existeixen múltiples models d’agrupació: per funcions, per productes, per mercats, geogràfic i mixt. 

 Estructura en línia i staff 

És aquella en la qual es combinen les relacions d’autoritat directa, pròpies de l’estructura lineal, amb relacions de consulta i assessorament (staffs). El staff està format per persones o departaments que no manen directament sobre els qui formen la línia, sinó que essencialment els assessoren, i en tot cas realitzen determinades funcions especialitzades. Es basa en el principi d’especialització funcional (R+D, recerca de mercats, qualitat). 

 Estructura en Comitè 

Forma d’organització en la qual les decisions importants es prenen en grup, de forma col·legiada. Com a avantatges d’aquest tipus d’organització és que s’adapta a les empreses familiars o Pimes on cal prendre decisions de maneres consensuada, que en principi es compta amb l’aprovació de tots els membres en haver participat en la seva elaboració diversos membres rellevants de l’organització, veient els pros i els contres que han determinat la resolució final, i la que una decisió col·legiada és sempre menys subjectiva que una individual. Com a inconvenients cal assenyalar els de pèrdua de temps als debats, que pot portar al fet que quan s’adopti la decisió ja sigui massa tarda, l’evasió de responsabilitat que tota decisió col·legiada comporta, la possibilitat que un grup dominant imposi la seva voluntat i es produeixin ruptures en el si del comitè o, tan dolent com l’anterior, que per arribar a solucions de compromís es triïn alternatives que no siguin les millors. 

L’organització per comitè pura es troba rares vegades en la realitat. Sol utilitzar-se de forma combinada amb l’organització en línia i staff. 

 Estructura matricial 

L’estructura matricial esta pensada per a una empresa que té la seva activitat a desenvolupar projectes. En una estructura de matriu, cadascun dels empleats respon a dos supervisors immediats: un supervisor funcional i un supervisor del projecte. El supervisor funcional s’encarrega de supervisar els empleats en un àrea funcional com el màrqueting o enginyeria. Els supervisors de projecte gestionen un projecte específic i sovint transitori. Absorbeixen els empleats de diverses àrees funcionals per completar els seus equips de projecte. 

 Sigui quina sigui l’estructura organitzacional que adopti la seva empresa, ha de tenir molt present que el que es busca és realitzar la millor selecció, la més òptima, que brindi en el llarg termini un avantatge competitiu en l’empresa, en maximitzar el talent humà existent enfront de les necessitats del mercat. 

Això si, qualsevol empresa que vulgui estar organitzada necessita una Estructura Organitzativa definida i que la realitat sigui fidel a aquesta estructura. 

La millora de processos és el nostre objectiu. Per això hem redactat una altra sèrie d’articles com: 

  •  La metodologia 5s. Implantació i concepte.
  • El concepte de Llegeixin Manufacturing 
  • Millorar a partir de la reducció de costos 
  • La gestió del temps i la productivitat. 
  • Sense una gestió del canvi correcta, la teva empresa perilla.